Despre proiect

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

PREZENTAREA PROIECTULUI: ȘCOALA PENTRU TOȚI, TOȚI PENTRU ȘCOALĂ!
CONTRACTUL NR. 2021-EY-PICR-0002

Scoala pentru toti, toti pentru Scoala! a fost initiat de scolile din comunele Sauca, Doba, Moftinu Mic, Pir si Vetis in incercarea de a raspunde nevoilor tot mai mari de schimbare prin care trec scolile din Romania la ora actuala. Cei 5 parteneri au hotarat ca Scoala Gimnaziala Sauca sa devina coordonatorul consortiului datorita experientei pe care o detine in implementarea proiectelor cu fonduri europene. Scolile partenere sunt situate in judetul Satu Mare in comunitati cu o reprezentare larga a minoritatii rome, fapt care vine insotit de o serie de dificultati si provocari. In prezent copiii romi sunt supusi unui amplu proces de discriminare, care se adanceste tot mai mult din cauza situatiei pandemice si a crizei economice care o insoteste. In acest context numarul copiilor care nu frecventeaza scoala creste, saracia extrema, lipsa sustinerii parintilor sau chiar absenta parintilor din viata copiilor ducand la accentuarea sentimentului de instrainare si non-apartenenta. Obiectivul principal al proiectului este reducerea sentimentului de discriminare si cresterea nivelului de incluziune sociala si scolara printr-o abordare inovativa a procesului de invatare si prin desfasurarea de activitati extracurriculare in sprijinul elevilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-formarea a 60 de profesori care lucreaza cu elevi romi si neromi prin intermediul a doua trainiguri de formare

 • desfasurarea a 4 tipuri de activitati extracurriculare cu 200 de elevi pe parcursul a 16 luni
 • desfasurarea a 2 tipuri de activitati de constientizare cu de parinti romi si neromi
 • crearea a 7 produse intelectuale -2 CSD + 5 materiale didactice
  -desfasurarea a 4 tipuri de activitati suplimentare in cadrul proiectului
  Grupurile ţintă ale proiectului sunt:
 • elevii romi şi neromi, profesorii si părinţii romi şi neromi ai elevilor din scolile din comunele Sauca, Doba, Pir, Moftinu Mic, Vetis, iar grupul tinta largit cuprinde autoritatile locale din comunele mentionate, profesorii, elevii si parintii din judetul Satu Mare, prin diseminarea rezultatelor si a produselor intelectuale. Rezultatele pe termen scurt ale proiectului sunt
 • 60 profesori participa la 2 training-uri in cadrul proiectului
 • 200 de elevi participa la activităţi de conştientizare şi dezvoltare de abilităţi privind incluziunea, organizate în comun pentru elevi romi şi neromi.
 • 70 de parinti participa la activităţi de învăţare / conştientizare privind problematica anti discriminării, organizate în comun pentru părinţi romi şi neromi;
 • 19 tipuri de activitati sunt desfasurate in cele 16 luni de implementare
  Produsele:
 • 2 curricule scolare la dispozitie propuse scolilor participante dar si publicului larg
 • 5 materiale didactice inovative realizate pe parcursul implementarii proiectului
  Rezultatele pe termen lung sunt reducerea discriminarii elevilor romi in scolile participante, cresterea nivelului de incluziune scolara a acestor copii, schimbari de perceptie la nivelul scolii si comunitatii fata de minoritatea roma, cresterea nivelului de acceptare scolara a copiilor romi, reducerea abandonului scolar si participarea activa in viata scolii.
  Pe termen scurt impactul proiectului va putea fi observat in comportamentul copiilor romi si neromi si in reducerea discriminarii si cresterea gradului de incluziune, iar pe termen lung, proiectul va avea un efect multiplicator la nivelul comunitatilor din comunele ale caror scoli sunt partenere in proiect in ceea ce priveste experientele de invatare, incluziune, multiculturalitate si anti-discriminare. Printre beneficiile sale se numara noile competente dobandite de profesori, posibilitatea de a aplica tehnici de invatare experientiala si un set de valori si experiente personale insusite de parintii si copii care au participat la activitati.

School for all, all for School! was initiated by the schools from the communes of Sauca, Doba, Moftinu Mic, Pir and Vetis in an attempt to respond to the growing needs for change that schools in Romania are currently going through. The 5 partners decided that Sauca Gymnasium School should become the coordinator of the consortium due to its experience in implementing projects with European funds. The partner schools are located in Satu Mare County in communities with a wide representation of the Roma minority, which is accompanied by a series of difficulties and challenges. At present, Roma children are undergoing an extensive process of discrimination, which is deepening due to the pandemic situation and the economic crisis that accompanies it. In this context, the number of children who do not attend school increases, extreme poverty, lack of parental support or even the absence of parents in children’s lives leading to increased feelings of alienation and non-belonging. The main objective of the project is to reduce the feeling of discrimination and increase the level of social and school inclusion through an innovative approach to the learning process and by carrying out extracurricular activities in support of students.
The specific objectives of the project are:

 • the training of 60 teachers who work with Roma and non-Roma students through two training sessions
 • carrying out 4 types of extracurricular activities with 200 students during 16 months
 • carrying out 2 types of awareness raising activities with Roma and non-Roma parents
 • creation of 7 intellectual products -2 school curricula + 5 didactic materials.
  The target groups of the project are:
  Roma and non-Roma students, teachers and Roma and non-Roma parents of students from schools in Sauca, Doba, Pir, Moftinu Mic, Vetis communes, and the extended target group includes local authorities from the mentioned communes, teachers, students and parents from Satu Mare county, dissemination of results and intellectual products. The short-term results of the project are
 • 60 teachers participate in 2 trainings within the project
 • 200 students participate in awareness-raising and skills development activities on inclusion, jointly organized for Roma and non-Roma students.
 • 70 parents participate in learning / awareness activities on anti-discrimination issues, organized jointly for Roma and non-Roma parents;
 • 19 types of activities are carried out in the 16 months of implementation
  Products:
 • 2 school curricula available to the participating schools but also to the general public
 • 5 innovative teaching materials developed during the implementation of the project
  The long-term results are a reduction in discrimination against Roma students in participating schools, an increase in the level of school inclusion of these children, changes in school and community perceptions of the Roma minority, an increase in school acceptance of Roma children, a reduction in school dropout and active participation. in school life.
  In the short term, the impact of the project will be observed in the behavior of Roma and non-Roma children and in reducing discrimination and increasing inclusion, and in the long term, the project will have a multiplier effect on communities in communes whose schools are partners in the project. regarding learning experiences, inclusion, multiculturalism and anti-discrimination. Among its benefits are the new skills acquired by teachers, the opportunity to apply experiential learning techniques and a set of values and personal experiences learned by parents and children who participated in activities.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă aautorului/autorilor.

Vă rugăm așteptați!

0